Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim
Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görevi Temsil Ettiği Pay Grubu Görev Süresi Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mehmet Turgut Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu 31 Mayıs 2018
31 Mayıs 2021
 
Akgün Türer Yönetim Kurulu Başkan Vekili A Grubu 31 Mayıs 2018
31 Mayıs 2021
 
Cezmi Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu 31 Mayıs 2018
31 Mayıs 2021
 
Sedat Temeltaş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi B Grubu 31 Mayıs 2018
31 Mayıs 2021
 
Ömer Asım Özgözükara Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi B Grubu 31 Mayıs 2018
31 Mayıs 2021
 
Eyup Murat Gezgin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür D Grubu 31 Mayıs 2018
31 Mayıs 2021
 

Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketimiz’de kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını belirler ve Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını gözetir. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim ilkeleri karşısında Şirket’in durumunu sürekli olarak izlemekte ve uyum durumunu artırmak için yapılması gerekenleri Yönetim Kurulu’na ileterek görevini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görevleri kapsamında, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar; risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir; Yönetim Kurulu’na iki aylık periyotla hazırlayarak vereceği ve bağımsız denetçiye de göndereceği raporlarda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

Aday Gösterme Komitesi
Aday Gösterme Komitesi’nin görevleri kapsamında, Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar; Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar; Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

Ücret Komitesi
Ücret Komitesi’nin görevleri kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket’in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler; Şirket’in ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler; kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.

Denetim Komitesi
Denetimden Sorumlu Komite’nin Görevleri Denetimden Sorumlu Komite, ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları, Denetimden Sorumlu Komite’nin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketimiz’in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketimiz’in muhasebe ve iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak şikayetlerin Şirketimiz’e ulaştırılması, Şirketimiz çalışanlarının, Şirketimiz’in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi için dsk@gsdmarin.com.tr adresine e-posta gönderilebilmektedir. Bu konudaki bildirimlerin incelenmesi ve sonuca bağlanması, ilk değerlendirme, ön soruşturma, görüş alma, savunma alma, son değerlendirme ve karar verme ile inceleme sonucunu yönetime bildirme aşamalarından geçirilerek Denetimden Sorumlu Komite’ce gerçekleştirilmektedir. Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak konsolide yıllık ve konsolide ara dönem finansal tabloların Şirketimiz’in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketimiz’in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere en az yılda dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararları yönetim kuruluna sunar. Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, Şirket’in konsolide finansal tabloları ve konsolide faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemesi ve gerçeği dürüstçe yansıtması için, Şirket’in muhasebesi ve finansal raporlarının ilgili mevzuat ve standartlara uyum durumunu ve kapsam ve içeriğinin yeterliğini gözeterek görevini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü
GSD Denizcilik yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimin kurulması ve pay sahipleriyle ilişkilerin yürütülmesi amacıyla GSD Denizcilik Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bağlı olarak hizmet vermekte olan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün görevleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nca 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca 12 Şubat 2014 tarihinde alınan kararla, Şirketimiz Genel Müdürü’ne doğrudan bağlı olarak çalışmakta ve bu kapsamda Şirketimiz Mali İşler Müdürü Ergin Egi Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmakta, ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamakta, genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamakta ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamakta ve kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmekte ve izlemektedir.